• 35 cards

Buddhism terms

2017-06-08T17:25:28+03:00[Europe/Moscow] en true Ashtanga Yoga, Atman, B bhakti, Bhakti Yoga, Bhagavad Gita, Brahma, Brahman, C chakra, E ekagrata, G guna, H hatha, Hatha Yoga, I ida, Integral Yoga, Ishwara, Ishwara pranidhanam, J japa, Jnana Yoga, K kaivalya, Sanjita, Prarabdha, OM, P pada, Parabrahman, Sivananda, Swami (1887, Sri, T tamas, Upanishads, V vairagya, Vedanta, Vedas, Vivekananda, Swami (1862, Vyasa (“ arranger or compiler”), Y yama, Yoga flashcards Memtrick.com Buddhism terms
Cards Learn Test